Verkoopsvoorwaarden Kronos Dental

1.       Algemene bepalingen

Deze verkoopsvoorwaarden, samen met eventuele addenda, de bestelling, de orderbevestiging en facturen (“Overeenkomst”), regelen de verkoop van dentale producten, inclusief maar niet beperkt tot scanners, 3D-printers, implantaatonderdelen en verbruiksmaterialen zoals freesmaterialen (“Producten”) door Kronos Dental, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Duisburgsesteenweg 85/1, 3090 Overijse, België (“Kronos Dental", "Wij") en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder ondernemingsnummer 0473.025.943 aan haar professionele klanten (“Klant, "U”). De algemene voorwaarden van de Klant zijn uitdrukkelijk uitgesloten op de contractuele relatie tussen Kronos Dental en de Klant, tenzij Kronos Dental zich uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard hiermee. De Overeenkomst tussen Kronos Dental en de Klant komt tot stand bij een bestelling van de Klant voor de Producten of een uitdrukkelijk akkoord aan Kronos Dental gegeven op een offerte van Kronos Dental. Kronos Dental behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen waaronder updates aan te brengen aan de Overeenkomst en deze van tijd tot tijd aan te vullen of aan te passen. Kronos Dental zal de Klant op de hoogte stellen van materiële wijzigingen (d.w.z. wijzigingen die de levering van de Producten wezenlijk beïnvloeden) via e-mail of anderszins. Deze wijzigingen treden in werking vijftien (15) kalenderdagen na schriftelijke kennisgeving van Kronos Dental aan de Klant. Indien de Klant Kronos Dental niet binnen voornoemde periode van vijftien (15) kalenderdagen op de hoogte heeft gesteld van het feit dat zij de Overeenkomst wenst te beëindigen, aanvaardt de Klant onherroepelijk en onvoorwaardelijk dergelijke wijzigingen en heeft de Klant niet langer het recht om deze Overeenkomst op te zeggen. De actuele geldende versie van deze verkoopsvoorwaarden kan worden geraadpleegd op onze website www.kronos-dental.be (“Website”).

2.       Levering, risico en eigendomsvoorbehoud

Kronos Dental spant zich ervoor in om de overeengekomen of voorziene leverings- en uitvoeringstermijnen in de mate van het mogelijke te respecteren. Afwijkingen zijn echter mogelijk. Dit houdt dus in dat Kronos Dental niet gehouden kan zijn tot het betalen van om het even welke vergoeding of het verlenen van om het even welke korting of prijsvermindering wegens vertraging in de uitvoering van de opdrachten waaronder begrepen de levering van Producten, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Vertraging in de levering/uitvoering kan nooit recht geven tot het geldig verbreken van de Overeenkomst. Een verbreking, beëindiging of ontbinding van de overeenkomst kan alleen schriftelijk worden overeengekomen. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend zonder verplichting en ook afhangend van de voorraad. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de bestelde Producten volgens incoterms 2020 Ex Works (EXW) aangeleverd. Het risico van verlies en schade gaat van Kronos Dental over op de Klant bij levering van de Producten door Kronos Dental aan de gewone vervoerder of het postkantoor, afhankelijk van de leveringswijze. De eigendom van de geleverde Producten gaat slechts over op de Klant na volledige betaling door de Klant van de prijs, inclusief eventuele kosten of interesten, maar de Klant is wel aansprakelijk voor schade aan de Producten en dient zich tegen mogelijke schadegevallen te verzekeren.  Kronos Dental behoudt zich het recht voor om de Producten bij de Klant op diens kosten terug te halen, alsook de ontbinding van de Overeenkomst te bewerkstelligen ten nadele van de Klant in geval van (gedeeltelijke) niet-betaling.

 

3.       Facturatie en betaling

Alle facturen zijn opeisbaar verschuldigd aan Kronos Dental nadat 30 dagen vanaf de factuurdatum zijn verstreken. Bij laattijdige betaling zal een interest verschuldigd zijn zoals voorzien in de wet en op basis van de wettelijke interestvoet. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van de facturen zonder naar de mening van Kronos Dental verschoonbare redenen, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met (buitengerechtelijke) kosten ter hoogte van 15% van de schuld met een minimum van €125,00 en een maximum van €1.860,00 zelfs bij toekenning van termijnen van uitstel. Bovendien behoudt Kronos Dental zich het recht voor verdere levering van Producten op te schorten. Indien de Klant verzuimt te betalen of andere wezenlijke verplichtingen van de Overeenkomst niet nakomt, dan heeft Kronos Dental het recht om de bestelde goederen tijdelijk terug te nemen, of, indien van toepassing, eisen dat de Klant afstand doet van zijn recht om teruggave van de goederen van derden te verzoeken en dit recht cedeert aan Kronos Dental.

4.       Prijs

Kronos Dental factureert de prijzen tegen de dan geldende tarieven en eerder gefactureerde prijzen houden geen verplichtingen in voor Kronos Dental om die prijzen te hanteren voor de volgende orders. Kronos Dental maakt een uitdrukkelijk voorbehoud voor omissies in prijswijzigingen, overduidelijke fouten en andere omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat onjuiste prijzen worden vermeld, in welk geval Kronos Dental het recht heeft een bestelling te annuleren en Kronos Dental  niet aansprakelijk is voor eventuele schade die hieruit voortvloeit. Betalingsverplichtingen zijn niet opzegbaar en betaalde bedragen worden niet gerestitueerd. Verschuldigde bedragen zijn exclusief alle toepasselijke belastingen, heffingen of rechten, en de Klant is als enige verantwoordelijk voor voldoening aan deze verplichtingen middels betaling van deze bedragen. Alle bedragen zijn uitsluitend betaalbaar in Euro.  Voor bestellingen onder een door Kronos Dental te bepalen bedrag, worden leveringskosten aangerekend. Prijzen worden weergegeven zonder belastingen en onkosten. Tenzij andersluidende schriftelijke afspraken zijn gemaakt, zijn de vervoerskosten per spoor, per vrachtwagen of per post, alsook de verpakking, ten laste van de Klant. De toepasselijke prijzen staan vermeld in de schriftelijke orderbevestiging van Kronos Dental of indien er geen schriftelijke bevestiging is, in de prijslijst voor Klanten die geldt op de dag dat de bestelling is geplaatst. Prijsveranderingen kunnen ingaan zonder voorafgaande melding. Op de verkoop van losse onderdelen wordt een transport kost gerekend van EUR 12 exclusief BTW.

5.       Aanvaarding

Alle gevaren die de bestelde Producten lopen, worden aanvaard door de Klant vanaf het moment dat ze beschikbaar zijn in de magazijnen van Kronos Dental, zelfs voor gevallen waar het transport ten laste van Kronos Dental is, zonder onderscheid in de aard van de verzending. In geval van manco of beschadiging van Producten, dient de Klant onmiddellijk melding daarvan te doen bij de vervoerder. De Klant is verplicht de Producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming zorgvuldig te (laten) inspecteren door de Klant zelf of, indien dit eerder is, door een volgens de instructies van de Klant handelende derde. Kronos Dental dient op straffe van verval van recht uiterlijk binnen acht (8) kalenderdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk via aangetekende brief op de hoogte te worden gesteld van klachten over zichtbare gebreken aan de Producten of verschillen in aantal, gewicht of kwaliteit tussen de geleverde Producten en de specificatie daarvan in de betreffende orderbevestiging of factuur. De kennisgeving van de Klant bevat ten minste een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klachten met betrekking tot de gebreken waarop de Klant zich beroept, en bij voorkeur foto's van de gebreken. Verborgen gebreken die redelijkerwijs niet binnen voornoemde termijn ontdekt hadden kunnen worden, dient de Klant onmiddellijk na ontdekking, doch in ieder geval uiterlijk binnen acht (8) dagen daarvan schriftelijk te melden aan Kronos Dental. In alle andere gevallen worden de Producten geacht te zijn goedgekeurd ook met betrekking tot het gebrek. Indien verlies of schade, ontstaan tijdens het vervoer van de Producten door de expediteur op weg naar de Klant, duidelijk zichtbaar is voor de Klant, dan is het aan de Klant om de expediteur hierover een verklaring te laten afleggen (schademelding) en Kronos Dental op de hoogte te stellen, en de verklaring bij te voegen. Hetzelfde geldt als de Klant later het verlies of de schade constateert die aanvankelijk niet van buitenaf zichtbaar was. Kennisgeving van uitwendige schade kan door Kronos Dental alleen worden aangenomen voorafgaand aan het eerste gebruik van het Product. De Klant is verplicht om bij constatering van een onregelmatigheid of gebrek het gebruik van de betreffende Producten te staken. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, zal Kronos Dental geen verdere verzoeken van de Klant hierover behandelen. De Klant zal Kronos Dental alle voor het onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen. Als de Producten naar de mening van Kronos Dental wezenlijke gebreken hebben, dan heeft Kronos Dental de keuze om het gebrek bij wijze van nalevering te (laten) verhelpen of te (laten) repareren of nieuwe Producten te (laten) leveren die geen gebreken hebben.

6.       Intellectuele eigendom

Kronos Dental en haar leveranciers zullen te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten op de Producten behouden. Niets in deze verkoopsvoorwaarden kan de overdracht of vestiging van enig recht van intellectueel eigendom bewerkstelligen.

7.       Vertrouwelijkheid

De Klant verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die ingevolge of in verband met deze Overeenkomst bekend wordt gemaakt (ongeacht of deze informatie uitdrukkelijk als vertrouwelijk wordt aangemerkt of als zodanig wordt aangeduid) en derhalve deze vertrouwelijke informatie niet aan anderen bekend te maken of te gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van deze Overeenkomst met Kronos Dental.

8.       Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Kronos Dental zal beperkt zijn tot directe schade aan de Producten alsmede tot het bedrag betaald door de Klant gedurende de aan de schade toebrengende gebeurtenis voorafgaande maand. Kronos Dental zal in ieder geval niet aansprakelijk zijn voor enige indirecte, gevolg- of andere gelijksoortige schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, reputatieschade of verlies van een kans.

9.       Privacy

De Klant erkent en aanvaardt dat haar klantgegevens kunnen worden gedeeld met derde partijen in het kader van de verkoop van de Producten. Meer informatie over de persoonsgegevens die wij van U verwerken, kunt U terugvinden in ons privacybeleid.

10.     Garanties

Op alle Producten gelden de voorwaarden van  de fabrieksgarantie van onze leverancier. Onderdelen onderhevig aan slijtage, werkuren, verplaatsings- of verzendingskosten zijn steeds uitgesloten van de garantie. Defecten veroorzaakt door oneigenlijk gebruik vallen niet onder de garantie. De aangeboden garanties zijn zichtbaar op de bijsluiter of de verpakking van het Product. Dit zijn de garanties van onze leverancier en voor meer informatie hierover, dient u onze leverancier te contacteren. Kronos Dental zal redelijke commerciële inspanningen leveren om de nodige productondersteuning te bieden aan de Klant.

11.     Overmacht

Indien de uitvoering van deze Overeenkomst voor Kronos Dental wordt verhinderd, belemmerd, vertraagd of anderszins onmogelijk wordt gemaakt door overstroming, oproer, brand, gerechtelijke of overheidsmaatregelen, arbeidsgeschillen, stroomstoringen, cybercriminaliteit, ongeoorloofde toegang tot Kronos Dental 's informatietechnologiesystemen door derden, of enige andere oorzaak waarover Kronos Dental geen controle heeft, zal Kronos Dental daarvan worden vrijgesteld voor zolang zij wordt verhinderd, belemmerd of vertraagd door dergelijke oorzaken.

12.     Sites van derden

Indien er bestellingen worden geplaatst via webshops van partners van Kronos Dental, dan zullen hun voorwaarden daarop van kracht zijn. Echter, in geval van tegenstrijdigheid of overlap zullen de Verkoopsvoorwaarden Kronos Dental altijd prevaleren.  Kronos Dental is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor designs aangeleverd door haar partners. De Website van Kronos Dental kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u doorgestuurd naar de website van die derde. Wij raden u ten zeerste aan het privacybeleid, de gebruiksvoorwaarden en eventuele andere voorwaarden van elke website die u bezoekt door te nemen. Wij hebben daar geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor de inhoud, het privacybeleid, de voorwaarden en de praktijken van websites of diensten van derden.

13.     Deelbaarheid

Indien een voorwaarde of bepaling van deze Overeenkomst om welke reden dan ook door een bevoegde rechtbank ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, wordt deze bepaling doorgehaald en blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht alsof deze Overeenkomst was overeengekomen met weglating van de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling.

14.     Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

In geval van geschillen van welke aard ook in verband met deze Overeenkomst, de verkoopsvoorwaarden, een bestelling of factuur, zijn alleen de Rechtbanken te Kortrijk bevoegd en het Belgisch recht is van toepassing. Op deze forum- en rechtskeuze geldt als enige uitzondering dat op alle Overeenkomsten en daarmee ook op de verkoopsvoorwaarden, bestellingen en facturen met betrekking tot in Nederland gevestigde partijen het Nederlandse recht van toepassing is en de bevoegde rechter te Rotterdam bij uitsluiting bevoegd is om over geschillen te oordelen.